Verejne prístupné IT zdroje

Práca „watchdogera“ sa iba ťažko zaobíde bez informácií. V dobe internetu sa problém „kde hľadať informácie“ mení na otázku „ako nájsť relevantné informácie“. Nasledujúci prehľad nemá ambíciu vysvetliť „čo, kde je a ako to nájsť“. Je len inšpiráciou a veľmi zjednodušeným opisom možností pre tých občanov, ktorí majú pocit, že nemajú dostatok informácií a chcú tento stav zmeniť.

Google

google.sk

Obľúbený vyhľadávač. Má však svoje obmedzenia – nedokáže prehľadávať databázy a, samozrejme, neprebije sa na podstránky, ku ktorým je prístup len po vypísaní nejakého formulára (teda tam, kde je potrebné „niečo vypísať a kliknúť na tlačidlo Enter, Odošli.. a pod.“).

Problémom Googlu sú prípady, keď poskytne príliš veľa odkazov. Tak napríklad na nájdenie zaujímavostí o Robertovi Ficovi nestačí napísať: Robert Fico. Preštudovanie všetkých ponúknutých stránok by vyžadovalo roky... V takých prípadoch je nevyhnutné použiť špeciálne príkazy.

Príkaz „site“ sa používa na prehľadanie všetkých stránok na konkrétnej doméne. Teda príkaz: fico site:.fair-play.sk po „odentrovaní“ prinesie informáciu, či stránka občianskeho združenia Aliancia Fair-play obsahuje slovo fico...

Pre efektívne vyhľadávanie sa využívajú znamienka „+“ a „-“. Medzi nimi a slovom, ktoré nasleduje, sa nedáva medzeru. Znamienka hovoria, že slovo sa musí (+) alebo nesmie (-) vyskytovať na stránke.

Použitím úvodzoviek google vyhľadáva stránky, na ktorých sa vyskytuje fráza v presne takom tvare, aký sa zadal v úvodzovkách. V tomto prípade tiež hľadá aj špecifické slová a znaky (napr. číslice), ktoré pri bežnom hľadaní zvyčajne ignoruje. Čo sa dá využiť napríklad aj pri hľadaní, komu patrí nejaké telefónne číslo. Ak napr. majiteľ telefónneho čísla inzeroval na webe, zvyčajne sa dá nájsť.

Google umožňuje aj vyhľadávanie priamo v obrázkoch (vpravo hore je potrebné sa prepnúť z položky Web na položku Obrázky). Túto funkciu je možné použiť napr. pri hľadaní podobizne konkrétneho človeka. Je potrebné však myslieť na to, že google automaticky osoby nerozoznáva, iba nájde hľadaný výraz (v tomto prípade meno) a spojí ho s obrázkom, ktorý sa pri ňom nachádza.

Pokročilé funkcie vyhľadávania nie je vždy potrebné zadávať pomocou špeciálnych znakov. Vpravo od pola, kde vpisujeme slová, ktoré hľadáme, stačí kliknúť na možnosť Rozšírené hľadanie a následne zadať slovo do kolónky, ktorá najviac odpovedá požadovanému spôsobu vyhľadávania.

„Pravdivosť“ Googla, však nie je úplná. Google sa totiž snaží vyhľadávať intuitívne. Preto sa môže stať, že vo výsledkoch vyhľadávania ponúkne aj stránky, na ktorých hľadaný výraz vôbec nie je.

(Google totiž ponúka odkazy aj podľa toto, ako sú nazvané odkazy - „odkliky“ na iné webstránky. Je to pointa tzv. google bombing, ktorý využívajú aj recesisti. Ak napríklad nájde na rôznych stránkach dostatočne veľa odkazov s názvom bolševici, ktoré po „odkliknutí“ presmerujú surfera na stránku KSS, Google vyhodnotí, že táto stránke má vzťah k hľadanému slovu. Pri zadaní slova „bolševici“ teda ponúkne aj stránku KSS, hoci sa slovo bolševici na nej vôbec nemusí nenachádzať.)

Google navyše nie je aktuálny. Stránky na webe prezerá a spracováva na ľahšie zapamätanie (indexuje) špeciálny program – tzv. crawler. Údaje si zapamätá na vlastnom serveri. Google teda v podstate nevyhľadáva na webových stránkach. On len pravidelne navštevuje stránky, a potom si prezerá „svoje poznámky“. Čerstvú informáciu na webe, ktorú ešte nestihol „spoznámkovať“ teda nenájde.

Na druhej strane „poznámky“ Googlu majú význam miniarchívu. Ak niekto zmení obsah stránky, ešte nejaký čas (hodiny až dni) sa dá nájsť v Google stará verzia pod odkazom v pamäti.

Portál verejnej správy

portal.gov.sk

Ide o ústredný portál verejnej správy. Je na ňom popísaných mnoho úradných postupov. Je dobre využiteľný na rýchlu orientáciu o rôznych úradných postupoch, či predpisoch, ktoré určitú oblasť upravujú.

Okrem iných užitočných informácií sa tam nachádza aj rozsiahla navigácia na webstránky mnohých inštitúcií.

Úrad vlády

vlada.gov.sk

Z pohľadu verejnej kontroly web úradu vlády obsahuje veľa použiteľných vecí.

V podmenu / Informačný servis nájdeme Register kontraktov. Ten zverejňuje zmluvy, ktoré majú rozpočtové a príspevkové organizácie so štátom. Teda – čo si od nich štát objednal a za koľko. V tomto registri možno nájsť aj nájomné zmluvy v prípade, ak príspevkové (či rozpočtové) organizácie prenajímajú svoje nehnuteľnosti.

Na rovnakom mieste je aj Register výročných správ. Ide o výkazy príspevkových a rozpočtových organizácií.

Na stránke Úradu vlády SR sa zverejňujú aj informácie o prideľovaní dotácií v pôsobnosti úradu, predsedu a podpredsedov vlády (rezerva predsedu vlády SR, reprezentačné výdavky, dotácie na menšinovú kultúru a pod.) – pre ich zobrazenie je potrebné kliknúť na položku Poskytnuté dotácie.

Po kliknutí na položku Rokovania vlády je občan presmerovaný na internetovú stránku www.rokovania.sk, kde je možné nájsť návrhy zákonov, ktoré prešli cez vládu. Úrad vlády má na zverejnené dokumenty na stránke vlastný vyhľadávač, ktorý však nefunguje dobre – v podstate vyhľadáva len v nadpisoch dokumentov (nie však fulltextovo v samotných dokumentoch). Pre efektívne vyhľadávanie je teda potrebné mať dosť konkrétnu predstavu, čo človek vlastne hľadá.

Na stránke www.rokovania.sk je okrem iného možné nájsť aj Uznesenia vlády a Nezaradené materiály na rokovanie vlády, ktoré obsahujú okrem návrhov zákonov aj informačné správy a inú agendy vlády.

Portál právnych predpisov

lt.justice.gov.sk

Portál právnych predpisov združuje všetky právne predpisy (čiže nielen návrhy zákonov, ale aj rôzne nariadenia, smernice, správy atď.) od ich prípravy, cez medzirezortné pripomienkové konanie, rokovanie vlády SR, rokovanie NR SR až po publikovanie v Zbierke zákonov. Portál začal fungovať v lete 2008, dovtedy boli tieto informácie „roztrieštené“ na internetových stránkach ministerstiev, Úradu vlády a pod.

Pre watchdogera môže byť zaujímavých niekoľko oblastí. Prvou je sledovanie pripomienkového konania a najmä hromadných pripomienok. Činnosť občana sa však nemusí obmedziť iba na čítanie pripomienok, ale po zaregistrovaní sa môže k materiálom, ktoré sa nachádzajú v pripomienkovom konaní pripojiť vlastné pripomienky, prípadne podporiť hromadnú pripomienku.

Okrem sledovania aktuálneho legislatívneho procesu môže občan aktívne prechádzať aj staršie materiály. Za pozitívne je možné považovať prítomnosť Rozšíreného vyhľadávania. To umožňuje okrem fulltextového vyhľadávania a vyhľadávania podľa názvu materiálu aj vyhľadávanie pomocou Predkladateľa materiálu, Čísla materiálu, Typu materiálu, Štádia materiálu, Poslednej zmeny atď.

Portál právnych predpisov na jednom mieste ponúka široké množstvo informácií o materiáloch v legislatívnom procese. Registrovaným používateľom navyše umožňuje vytvoriť si vlastný profil sledovaných materiálov a aktívne sa zapájať do legislatívneho procesu. Úspešné a rýchle vyhľadávanie informácií si vyžaduje trochu cviku, položky Pomoc a Časté otázky však často pomôžu s navigáciou pri hľadaní správnych položiek.

Národná rada SR

nrsr.sk

Webová stránka NR SR poskytuje základné informácie o poslancoch NR SR. Po kliknutí na položku Poslanci umožňuje získať užitočné informácie o poslaneckých asistentoch, poslaneckých kanceláriách poslanca a o jeho činnosti ako poslanca – ako hlasoval, aké návrhy zákonov inicioval, akých zahraničných ciest sa zúčastnil, prečo chýbal na rokovaní atď.

Položka Poslanci ponúka aj zaujímavú možnosť pozrieť si Zmeny v poslaneckom zbore. Tie často výstižne ilustrujú personálne výmeny v prípadoch menovania poslanca za štátneho tajomníka/ministra/atď. (prípadne jeho návratu do funkcie poslanca).

Na stránke Národnej rady sú zverejnené aj majetkové priznania osôb, ktoré sú povinné odovzdávať výkazy o majetku do Národnej rady (teda nie „bežní“ sudcovia – tí majú majetkové priznania na stránke ministerstva spravodlivosti). Na úvodnej stránke NR SR je potrebné vľavo kliknúť na položku Oznámenia funkcionárov. O jednu položku vyššie sa nachádzajú Výročné správy politických strán, ktoré poskytujú základné informácie o ich hospodárení a majetku.

Po kliknutí na ikonu videokamery (On-line vysielanie) v dolnej časti hlavnej stránky je možné sledovať zvukové a video záznamy schôdzí (dokonca aj v reálnom čase z aktuálne prebiehajúcej schôdze).

Pre sledovanie legislatívneho procesu na úrovni NR SR sú kľúčové položky Výbory a Schôdze na hlavnej stránke. Po kliknutí na položku Výbory je okrem zoznamu výborov a ich členov možné nájsť aj Ďalšie dokumenty, ktoré obsahujú okrem iného aj uznesenia výborov. Položka Schôdze skrýva základné informácie o návrhoch zákonov a o ich „púti“ v NR SR (Harmonogram schôdzí, Program schôdzí, Hlasovanie, Hodina otázok, Interpelácia atď.).

Pre sledovanie návrhu zákona sa pravdepodobne najdôležitejšie informácie zobrazia po kliknutí na položku Program schôdzí, ktorá obsahuje všetky prejednávané návrhy zákonov, spolu so zobrazením stavu, v ktorom sa nachádzajú. Po kliknutí na červené číslo v stĺpci označenom ako ČPT (Číslo parlamentnej tlače), ktoré je vedľa každého návrhu zákona, sa zobrazia ďalšie informácie – návrh samotného zákona, dôvodová správa, tabuľka zhody atď.

Pre mnohých je najzaujímavejšie sledovať, ako poslanci hlasovali za ten ktorý návrh zákona. Pre zobrazenie týchto informácií je potrebné po kliknutí na ČPT zvoliť možnosť Hlasovanie o ČPT a následne kliknúť na číslo hlasovania.

Ak sa watchdoger zaujíma aj o samotnú diskusiu v rozprave okolo návrhu zákona, môže si okrem zvukového a video záznamu pozrieť aj stenografické prepisy jednotlivých schôdzí. Tie sú prístupné v sekcii Schôdze po kliknutí na možnosť Rozprava (prepis a zvukové záznamy).

Ministerstvo spravodlivosti – Jaspi

(Jednotný automatizovaný systém právnych informácií)
justice.gov.sk / jaspi.justice.gov.sk

Jaspi umožňuje vyhľadať predpisy až od roku 1945. Hoci zákony sa menia, a novelami sa menej, či viac upravujú, Jaspi dokáže po zadaní dátumu príslušný právny predpis (zákon) poskytnúť v znení účinnom (platnom) v zadaný deň.

Internetová stránke Jaspi sa bez ohľadu na internetový prehliadač, ktorý používate, spustí vo verzii pre Internet Explorer. Aby bolo po kliknutí na položku Predpisy možné bezproblémovo vyhľadávať, je potrebné v ľavom dolnom rohu stránky zvoliť možnosť Štandard – HTML.

Hoci Jaspi vyhľadáva v zákonoch aj fulltextovo, príliš sa to neosvedčilo – podstatne efektívnejšie je vyhľadávať podľa čísla predpisu.

Jaspi obsahuje aj registre advokátov, notárov a súdnych znalcov. Na Jaspi a na stránke ministerstva spravodlivosti sú zverejnené aj niektoré súdne rozhodnutia – aj niektoré rozhodnutia Medzinárodného súdu pre ľudské práva v Štrasburgu.

Súdne rozhodnutia prináša aj stránka Najvyššieho súdu: www.nssr.gov.sk a Ústavného súdu www.concourt.sk.

Rôzne registre a katastre...

Obchodný register

www.orsr.sk

Ide o register právnických osôb, podnikajúcich na základe obchodného zákonníka.

Obchodný register poskytuje základné informácie o firmách – právnických osobách, registrovaných na Slovensku. Okrem názvu sídla a IČO firmy výpis vymenováva oblasti, v ktorých má firma povolené podnikať. (Teda nejde o údaje, čo všetko firma skutočne robí.)

Súčasťou názvu firmy je aj jej právna forma (spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, družstvo, verejno-obchodná spoločnosť...). Je to dôležitý údaj, ktorý často ako jediný odlišuje firmy s inak rovnakým názvom. Podľa právnej formy konkrétnej firmy register poskytuje špecifické údaje o najdôležitejších osobách, ktoré vo firmách pôsobia. Teda o konateľoch, predstavenstve, či iných štatutároch, o spoločníkoch, prokuristoch, dozornej rade, atď. Je dôležité si všimnúť, že výpis z obchodného registra (z pochopiteľných dôvodov) neobsahuje informáciu o majiteľoch akciovej spoločnosti (držiteľoch akcií). Orientačnú hodnotu má aj údaj o výške základného imania.

Koniec výpisu tvoria informácie o dokumentoch, ktoré sa predložili registrovému súdu. Z nich sa dá dozvedieť, či firma nebola v konkurze, či neprebehli fúzie, prevzatie záväzkov a pod.

POZOR! Vo výpise sa vždy uvádza obdobie, keby bola daná osoba zapísaná v danej funkcii v obchodnom registre. Toto obdobie nutne nemusí byť to isté ako obdobie, kedy tú funkciu SKUTOČNE vykonávala. Dôvodom je to, že spoločnosť mohla informáciu o zmene predložiť súdu so značným omeškaním, prípadne nejaký čas uplynul preto, že návrh zmeny mal formálne nedostatky a súd vyzval firmu, aby najprv tieto nedostatky odstránila... Dátumy skutočných (faktických) zmien sa zvyčajne dajú vyčítať z informácií na konci výpisu. Personálnym zmenám totiž zvyčajne predchádza valné zhromaždenie a zápisnica z neho sa prikladá k návrhu na zápis zmeny (žiadosti o výmaz). Dátum valného zhromaždenia, na ktorom sa odsúhlasili zmeny, teda zvyčajne zodpovedá faktickým zmenám v personálnom obsadení firiem.

Napriek právnym predpisom, ktoré ukladajú aktualizáciu údajov v obchodnom registri, v obchodnom registri je množstvo nepravdivých údajov. Je preto často lepšie si situáciu overiť aj inak.

Vyhľadávanie v obchodnom registri je intuitívne a umožňuje hľadať podľa Obchodného mena, Identifikačného čísla sídla, Spisovej značky a Priezviska a mena osoby.

Pri vyhľadávaní je vhodné dávať si pozor na prednastavenú voľbu Hľadanie iba v aktuálnych záznamoch. Pre vytvorenie si obrazu je takmer vždy užitočné túto voľbu vypnúť, aby vyhľadávanie prebehlo aj v už neplatných dokumentoch. Z rovnakých dôvodov je dobré prezerať úplný výpis – aktuálne údaje sú v ňom čierne, historické (neaktuálne) sú odlíšené šedým písmom. Vyhľadávanie fyzických osôb je citlivé na diakritiku, vyhľadávanie firiem, naopak, nie. (Po zadaní priezvisk Benova a Beňová je výpis výsledkov úplne iný. Pri zadaní názvu firmy „slovensky“ a „Slovenský“ je výpis výsledkov vyhľadávania totožný.)

Obchodný register je základným nástrojom pre pochopenie prepojenia medzi určitými osobami a firmami, či osobami navzájom. Mnoho väzieb medzi vplyvnými ľuďmi sa totiž dá odsledovať aj na tom, že súčasne pôsobili v tej istej firme. Samozrejme, treba pozorne čítať časové záznamy vo výpisoch, aby nedošlo k dezinformácii, napr. keď dve osoby síce pôsobili v tej istej firme, ale v rozličnom čase...

Treba upozorniť na málo známu možnosť – vyhľadávanie dcérskych spoločností – to sa totiž (dosť neočakávane) robí cez menu Vyhľadávanie podľa priezviska a mena osoby. Firmu (tzv. matku) zapíšeme do priezviska a vyberieme z rolovacieho menu správny typ osoby:

Vyhľadávanie dokáže zefektívniť, keď zapíšeme len začiatok názvu firmy (napr. keď chceme vyhľadať dcéry pre „Penta Group s. r. o.“, „Penta, a. s.“, „Penta Brokers, a. s., o. c. p.“ stačí napísať len „Penta“.)

Niekedy je dôležité poznať adresu napr. verejne činnej osoby, prípadne ako osoba, ktorá nás zaujíma, menila adresy – často aj v tomto dokáže obchodný register napomôcť:

V obchodnom registri na internete je aj informácia o Zbierke listín. Uvádza, čo aké listiny firma odovzdala súdu. Zákon firmám predpisuje každoročne odovzdať napríklad účtovnú uzávierku (základný prehľad o hospodárení vo firme, jej ziskoch, či stratách). Túto povinnosť si firmy často neplnia. Ak však odovzdanie týchto dokumentov výpis avizuje, znamená to, že na príslušnom registrovom súde (v krajskom meste – podľa sídla firmy) sa dá k týmto dokumentom dostať. Treba tam však prísť osobne (a je vhodné ohlásiť sa vopred).

Živnostenský register

www.zrsr.sk

Register živnostníkov funguje na veľmi podobnom princípe ako Obchodný register. Výhodou je, že vyhľadávanie podľa IČO funguje aj pre firmy – právnické osoby. Naopak, v obchodnom registri IČO živnostníka nenájdeme. (Len firiem - právnických osôb).

Ministerstvo vnútra

www.minv.sk / sekcia verejnej správy

Ministerstvo vnútra uverejňuje registre, ktoré ministerstvo (tzv. civilná sekcia verejnej správy) vedie. V nich sa dajú nájsť základné informácie o nadáciách, neziskových organizáciách, neinvestičných fondoch, verejných zbierkach, občianskych združeniach, politických stranách, atď.

Kataster nehnuteľností

www.katasterportal.sk

Už viac ako dva roky funguje bezplatný portál katastra nehnuteľností. Vyhľadávanie v ňom je veľmi prácne, ale napriek tomu otvára neuveriteľné možnosti pre investigatívu.

Vyhľadávať je možné podľa Vlastníka, Nezistených vlastníkov, Listu vlastníctva, Parcely, Stavby (Súpisné číslo stavby), Bytu/Nebytových priestorov. Na úspešné vyhľadanie požadovaných informácií je vždy nutné zadať viacero údajov.

Ak potrebujeme zistiť, či predmetná osoba vlastní pozemok alebo nehnuteľnosť na určitom území, použijeme vyhľadávanie podľa Vlastníka. Okrem údajov o polohe nehnuteľnosti (názov kraja, okresu a obce + katastrálne územie) je potrebné zadať aj meno a priezvisko vyhľadávanej osoby alebo jej dátum narodenia, eventuálne IČO. V menších obciach stačí zadať priezvisko osoby.

Ak poznáme číslo LV a polohu nehnuteľnosti (názov kraja, okresu a obce + katastrálne územie), dokážeme zistiť jej vlastníka/vlastníkov.

Okrem klasických informácií očakávaných od katastra nehnuteľností je využiteľný pre získanie ďalších údajov využiteľných napr. pre verifikáciu osôb. Okrem adries poskytuje aj dátum narodenia a u žien aj rodné priezvisko.

Vlastníci internetových domén, prípadne IP adries

www.slovenskedomeny.sk a www.sk-nic.sk

Vlastníkom slovenských domén (ukončených .sk) možno zistiť na uvedených adresách. Podobné vyhľadávanie pre množstvo zahraničných domén poskytuje stránka www.whois.net.

Poznať vlastníka domén je užitočné najmä v prípadoch, kedy si chceme overiť, kto „stojí“ za určitou internetovou stránkou. Túto informáciu však treba brať s rezervou, pretože často sú vlastníkom stránky tretie osoby. Ak sme si naopak istí, že poznáme konkrétneho vlastníka stránky, môžeme takýmto spôsobom zistiť adresu jeho bydliska (adresa však nemusí byť aktuálna) a názvy ďalších domén, ktoré vlastní.

Štatistický úrad SR

portal.statistics.sk

Archív výsledkov volieb je na webe Štatistického úradu. Na stránke sú aj ekonomické ukazovatele, prieskumy verejnej mienky, atď. V ľavom menu je potrebné kliknúť na položku Volebná štatistika a následne vybrať konkrétny typ volieb a rok ich konania. Okrem samotných výsledkov volieb a zoznamu zvolených verejných funkcionárov poskytuje zaujímavé informácie zoznam kandidátov. Ten zvykne okrem mena a priezviska obsahovať aj vek, adresu bydliska a zamestnanie kandidáta.

(Upozornenie – zoznam zvolených politikov je vždy potrebné vnímať s ohľadom na dátum volieb – napriek tomu, že aktuálne volebné obdobie sa ešte neskončilo, politik z rôznych dôvodov už nemusí vykonávať svoju funkciu).

Vestníky

Obchodný vestník

justice.gov.sk

Pre prístup na Obchodný vestník je potrebné na stránke Ministerstva spravodlivosti SR kliknúť vpravo na možnosť Obchodný vestník.

Obchodný vestník je tlačovina, v ktorej sa uverejňujú oficiálne firemné oznamy. Zvyčajne ide o zmeny zápisu v obchodnom registri, zverejnenie výročných správ, výsledkov auditov, zápisníc z valných zhromaždení akcionárov, oznamy správcov konkurznej podstaty, o dražbách, účtovné uzávierky pod.

Okrem deklarovaných informácií, ktoré často samotné môžu slúžiť ako podnet pre watchdogera, obsahuje aj informácie o vlastníkoch akcií v akciových spoločnostiach. (Tieto informácie nie sú nikde zverejňované v úplnej a vyčerpávajúcej forme.) Údaje o vlastníkoch akcioviek možno nájsť v účtovných uzávierkach a zápisniciach z valných zhromaždení.

Obchodný vestník je vedený v dosť neprehľadnej forme, na prehľadávanie nie je najvhodnejší.

Úrad pre verejné obstarávanie

uvo.gov.sk

Najzaujímavejšie informácie je možné získať po kliknutí na položku Vestník. Tá obsahuje Vestník verejného obstarávania (žiaľ s veľmi nevyhovujúcim vyhľadávaním), ktorý hovorí o plánovaných verejných obstarávaniach a o ich výsledkoch. Vo výsledkoch obstarávaní poskytuje údaje o tom, kto s kým podpísal zmluvu, čo sa nakupuje a za koľko, akou metódou sa obstarávalo. Poskytuje teda základný prehľad o niekoľkých desiatkach miliárd, ktoré sa z verejných zdrojov presúvajú do súkromného sektora.

POZOR! Vestník verejného obstarávania poskytuje iba základné informácie o uzatvorených zmluvách na základe verejného obstarávania. Prípadné dodatky, ktorými sa môže upraviť zmluvný vzťah aj vo výraznom rozsahu, sa vo vestníku nezverejňujú. (Dajú sa však vyžiadať na základe zákona 211/2000 Z. z.)

Na stránke sú tiež Rozhodnutia o námietkach – položka Námietky. Tieto rozhodnutia často konštatujú porušenie zákona o verejnom obstarávaní – pre watchdogera môžu slúžiť okrem podkladov pre prípad, ktorý skúma, aj ako vhodný študijný materiál o tom, ako vyzerajú snahy obísť zákon.

Dlžníci

Slovenská konsolidačná, a.s.

www.konsolidacna.sk

Slovenská konsolidačná, a. s. je štátom vlastnená akciovka, na ktorú sa previedli klasifikované úvery (teda úvery, ktoré sa nesplácajú a sú ťažko vymáhateľné) pri oddlžovaní bánk. Za tieto úvery štát prevzal plnú garanciu. Slovenská konsolidačná sa ich snaží buď vymôcť, alebo predať. Keďže ide o problematické úvery, priemerný „výnos“ z nich je veľmi nízky. Z balíka úverov v účtovnej hodnote 100 miliónov korún sa zvyčajne podarí „zachrániť“ menej ako 6 až 7 miliónov. Zvyšných 93 – 94 miliónov korún zaplatí štát (resp. daňoví poplatníci).

Pôvodne sa na Slovenskú konsolidačnú previedli úvery v hodnote cca 110 miliárd korún, neskôr sa k nim pridali aj iné pohľadávky (napr. sociálna poisťovňa) v hodnotách niekoľko desiatok miliárd.

Slovenská konsolidačná nie je povinnou osobou v zmysle zákona 211/2000 Z. z. Na stránke však zverejňuje pohľadávky (dlhy) aj s menami, resp. názvami dlžníkov. Ponúka vyhľadávanie v dlhoch, ale aj stiahnutie excelovskej tabuľky s kompletnými údajmi.

Sociálna poisťovňa

www.socpoist.sk

Sociálna poisťovňa zverejňuje na svojej internetovej prezentácii http://www.socpoist.sk/index/index.php?ids=487&lang=sk väčších dlžníkov. Údaje sú zle zoradené. Pri preverovaní konkrétnej osoby, či firmy je vhodné urobiť viacero hľadaní. Pri zoradení podľa abecedy sú totiž niektoré údaje zoradené podľa krstných mien, iné podľa priezvisk, iné zasa podľa titulov osôb (napr. Jozef Brunčiak sa dá nájsť len pod písmenom I, pretože je Ing. Jozef Brunčiak...), iné podľa obchodných názvov.

Portál daňovej správy

www.drsr.sk/wps/portal

Portál daňovej správy umožňuje overenie IČ (identifikačného čísla) podnikateľských subjektov, štatistiky o plnení štátneho rozpočtu, atď.

Pri kliknutí na položku Poskytovanie informácií a následne na položku Informačné zoznamy sa dá dopracovať k využiteľným zoznamom ako: daňových neplatičov, daňovníkov, ktorí dostali úľavu na daniach, prípadne im bol odpustený daňový nedoplatok, či dostali odklad na zaplatenie dane.

Stránky politických strán

Štruktúra informácií, ktoré prezentujú politické strany na svojich webstránkach, nie je jednotná. V zásade sa však na nich dá nájsť vedenie politickej strany, jej stanovy, životopisy členov vedenia, správy o hospodárení a v nich straníckych darcov (sponzorov).

Najvyšší kontrolný úrad

www.nku.gov.sk

Pre watchdog je mimoriadne zaujímavý Najvyšší kontrolný úrad – hlavne jeho zverejňovaný Spravodajca (podrobnejšie popisy vykonaných kontrol), dokáže veľakrát slúžiť nielen ako inšpirácia pre watchdogera, ale aj priamo ako vynikajúci podkladový materiál pre skúmaný problém. Pre zobrazenie Spravodajcu je potrebné v ľavom menu zvoliť položku Spravodajca.

Protimonopolného úradu

www.antimon.gov.sk

Rozhodnutia Protimonopolného úradu sú rôznych druhov – od uloženia pokút, cez skúmanie obmedzovania hospodárskej súťaže (kartelové dohody), po vyhodnotenie zneužívania dominantného postavenia na trhu. Dôležité informácie dokážu priniesť rozhodnutia o koncentráciách. V nich sa totiž popisuje vlastnícka štruktúra a majetkové prepojenia medzi rôznymi firemnými zoskupeniami. Pre zobrazení rozhodnutí úradu je potrebné kliknúť v ľavom menu na položku Rozhodnutia úradu a následne zvoliť príslušný rok a požadované informácie (pre rozhodnutia o koncentráciách je potrebné zvoliť položku Koncentrácie).

Foaf.sk

Sociálna sieť Obchodného registra SR
foaf.sk

Foaf (z anglického Friend of a friend) je akýmsi grafickým zobrazením prepojení medzi firmami a ľuďmi na Slovensku. Údaje pre vytváranie vzájomných vzťahov čerpá z Daňového úradu, Obchodného registra SR a Sociálnej poisťovne.

Okrem vizualizácií zobrazuje aj percentuálnu blízkosť medzi hľadaným subjektom a jeho blízkymi firmami/osobami. Pre vizualizáciu je potrebné kliknúť na položku Vizualizácia sociálnej siete.

Upozornenie! Keďže foaf.sk používa úplné výpisy Obchodného registra SR, môže sa stať, že hľadaná osoba už v niektorej z firiem nepôsobí. Preto je vždy žiaduce overiť si informácie aj v aktuálnom výpise firmy z Obchodného registra SR.

Facebook

facebook.com

Facebook je celosvetová sociálna sieť, ktorá slúži na komunikáciu medzi ľuďmi a v širšom ponímaní na zdieľanie multimediálneho obsahu. Komukoľvek nad 13 rokov umožňuje vytvoriť si profil a „rozprávať sa“ s priateľmi. V januári 2010 bolo na facebooku približne 1,1 milióna Slovákov.

Na rozdiel od mnohých podobných sociálnych sietí je facebook postavený na reálnej identite, čiže užívateľ nevystupuje pod prezývkou, ale väčšinou pod svojim občianskym menom. To poskytuje watchdogerovi prístup k niekoľkým informáciám, ktoré mu môžu byť nápomocné pri ďalšej investigatívnej práci.

V prvom rade je potrebné vedieť, že facebook umožňuje užívateľom veľmi široké možnosti chránenia súkromných informácií. Všetky popisované „postrehy“ preto nemusia fungovať za každých okolností a u všetkých užívateľov. Na druhej strane Facebook z času na čas zmení politiku ochrany osobných údajov a sprístupní aj informácie, ktoré mal užívateľ označené ako súkromné. Kým užívateľ znovu nezmení nastavenia na súkromné, informácie ostanú na určitý čas verejné.

Po zadaní (napr. cez google pomocou príkazu „Meno Priezvisko“ site:www.facebook.com) mena a priezviska (je dobré skúsiť aj verziu bez diakritiky, prípadne s rôznymi formami krstného mena) sa väčšinou ukáže fotografia užívateľa, niekoľko jeho priateľov a „veci“, ktorých je fanúšikov (väčšinou ide o produkty, hudbu, celebrity, webové adresy atď.). Pre zobrazenie úplného zoznamu priateľov je potrebné byť zaregistrovaný. Práve zoznam priateľov je často užitočný nástroj pre overenie, či medzi dvomi ľuďmi existuje prepojenie. Slovo priateľ má však v kontexte facebooku oveľa širší význam, ktorý zahŕňa aj výrazy „kamarát“ a „známy“. Užívateľ tak môže mať v zozname priateľov aj človeka, s ktorým sa pozná iba veľmi zbežne alebo aj vôbec.

Samotná fotografia slúži najmä na identifikáciu osoby, ale môže byť použitá aj napr. na zisťovanie príbuzenstva, kedy skúmame, či existuje podobnosť medzi užívateľom a inou osobou. Údaje o tom, čoho/koho je užívateľ fanúšik napomáhajú dotvárať celkový obraz osoby, prípadne poskytujú informácie, či užívateľ nie je členom skupín, stránok atď. s podozrivým obsahom. Ľudia sa často dávajú do skupín, ktoré nesú názov ich strednej alebo vysokej školy, niekedy aj s rokom absolvovania.

Facebook pri registrácií špeciálne neoveruje totožnosť užívateľa, preto je potrebné najmä pri hľadaní verejných funkcionárov pamätať na to, že môže ísť o fiktívny profil iného užívateľa.

Osobitnú kategóriu tvoria skupiny alebo stránky vytvorené priamo na facebooku. Najmä mnohí politici a politické strany ich využívajú na komunikáciu so svojimi sympatizantmi. Vo väčšine prípadov sú otvorené všetkým návštevníkom. Pre watchdogera môže byť zaujímavé sledovať spôsob komunikácie s voličmi pomocou menej oficiálneho „jazyka“. Stránky sa oplatí navštíviť aj vtedy, kedy watchdoger hľadá úplne aktuálne informácie, ktoré sa ešte nemuseli objaviť nikde inde a politická strana ich kvôli upevňovanie kontaktov so svojimi sympatizantmi uverejní najprv na facebooku pre svojich fanúšikov.

Linkedin

linkedin.com

Linkedin je akousi sociálnou sieťou profesijných kontaktov. Okrem základných údajov často obsahuje aj informácie o strednej a vysokej škole, na ktorej človek študoval. Ak je watchdoger zaregistrovaný, môže vidieť aj jeho pracovné kontakty/spojenia. Napriek tomu, že Linkedin vo svete používa viac ako 50 miliónov pracovníkov, jeho využívanie Slovákmi je zatiaľ skôr obmedzené.

Slovakia online / NEWTON Media / Storin

www.storin.sk / www.newtonmedia.sk / www.slovakia-online.sk

Všetky tri spoločnosti ponúkajú komplexný monitoring médií vrátane diskusných relácií, debát atď. Ich úlohou je monitorovať vybrané oblasti vo vopred určených médiách podľa požiadaviek klienta. Všetky tri služby sú však platené a uvádzame ich na vykreslenie všetkých možností, ako získavať relevantné informácie bez zložitého a časovo náročného vyhľadávania.

Európsky parlament

www.europarl.europa.eu

Krátko a stručne – stránka Európskeho parlamentu. Stránka v zrozumiteľnom jazyku poskytuje množstvo informácií o fungovaní Európskeho parlamentu a činnosti jej predstaviteľov. Pre watchdogerov, ktorých zámer prekračuje vnútroštátne hranice, umožňuje prístup k dokumentom Európskeho parlamentu. Pre prístup k dokumentom je potrebné na hlavnej stránke v hornom menu zvoliť položku Parlament a následne v ľavom menu Prístup k dokumentom. Požadované dokumenty je možné buď priamo vyhľadávať (Register dokumentov – Vyhľadávanie) alebo elektronicky poslať žiadosť o dokumenty, ktoré sa v Registri priamo nenachádzajú (Register dokumentov – žiadosť o poskytnutie dokumentov).

Ak watchdoger hľadá podobný typ informácií o poslancoch Európskeho parlamentu, aký ponúka webová stránke www.nrsr.sk, musí kliknúť na hlavnej stránke v hornom menu na položku Vaši poslanci a na interaktívnej mape zvoliť Slovensko. Okrem základných údajov a informácií o životopise a členstve (+náhradník) vo výboroch, delegáciách a skupinách ponúka aj informácie o parlamentnej činnosti poslanca. Občan tak dostáva možnosť oboznámiť sa so stanoviskami poslanca, jeho vystúpeniami na plenárnej schôdzi, otázkami, písomnými vyhláseniami atď. Bonusom je prítomnosť PDF verzie Prehlásenia o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít.

EUR-lex Prístup k právu Európskej únie

eur-lex.europa.eu/sk/

EUR-lex umožňuje prístup k právu Európskej únie – Úradný vestník, právne predpisy, precedenčné právo, medzinárodné dohody, návrhy legislatívy atď. EUR-lex ponúka Základné vyhľadávanie a Rozšírené vyhľadávanie (v anglickom jazyku). Aj základné vyhľadávanie poskytuje široký možnosti vyhľadávanie podľa rôznych vstupných údajov. Po kliknutí na položku Judikatúra (v ľavom menu) je možné nájsť judikatúru spred roku 1997. Vyhľadávanie je však ťažkopádne a nie vždy vedie k uspokojivým výsledkom.

Novšiu judikatúru (konkrétne od 17.6.1997) je možné nájsť na internetovej stránke curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/. Po kliknutí na položku Judikatúra (v ľavom menu) a následne na Historická judikatúra nájde watchodoger kľúčové rozsudky Európskeho súdneho dvora od roku 1956 do apríla 2004 (v slovenskom jazyku).

Informácie o mestách a obciach

www.obce.info

Portál www.obce.info umožňuje rýchle vyhľadávanie miest (+mestských častí) a obcí na Slovensku. Poskytuje základné informácie o obci – telefón, fax, e-mail, web, počet obyvateľov, rozloha, meno starostu, úradné hodiny atď. Slúži ako základná pomôcka v prípadoch, že obec nemá vlastnú internetovú stránku, prípadne tá neponúka ani základné údaje.

Akcionári

www.akcionar.sk

V obchodnom registri nie sú údaje o akcionároch spoločností. Táto stránka eviduje akcionárov, ktorí vo firmách majú podiel presahujúci 5 percent. Stránka, žiaľ, nie je pravidelne aktualizovaná.

POZNÁMKA: Aj veľké inštitúcie občas menia štruktúru svojich webstránok. Tu uvedené presné URL adresy (linky, odkazy), ktoré smerujú na konkrétne miesta „zanorené“ vo vnútri webstránok inštitúcii, teda časom môžu „prestať pracovať“. Málokedy sa však stáva, že rozsiahle informácie zmiznú nadobro. Preto v prípade „nefunkčného linku“ odporúčame ísť na hlavnú stránku domény (homepage) a „preklikaním“ nájsť nový funkčný link k hľadanej podstránke.

Evidenčné čísla vozidiel

www.skp.sk

Slovenská kancelária poisťovateľov zverejňuje databázu poisťovateľov motorových vozidiel. V tejto databáze možno vyhľadávať podľa evidenčného čísla vozidla a zadaní dátumu, ku ktorému chcete zistiť poisťovateľa.

Využiteľnosť tejto databázy pre watchdogera môže byť využitá najmä pri overovaní, či je vozidlo, resp. EČV registrované a aký typ vozidla je pod týmto EČV registrované.

Notárske registre

www.notar.sk

Notárska komora na svojej webovej stránke umožňuje vyhľadávanie v registri záložných práv, osvedčení podpisov, notárskych zápisníc, dobrovoľných dražieb a poberateľov 2% z dane. Nakoľko na vyhľadávanie vo väčšine týchto registrov je potrebné zadať údaje, ktoré mnohokrát nemáme k dispozícii, sú tieto registre využiteľné najmä na overenie pravosti dokumentov, ktoré vydali notárske úrady.

Register osobitných ponukových konaní

www.ropk.sk

Register osobitných ponukových konaní vedie Ministerstvo financií SR. V registri je evidovaný prebytočný nehnuteľný majetok štátu. Ide o majetok, o ktorého nemajú záujem štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie a štát ho ponúka na odpredaj všetkým záujemcom.

Priebežné a záverečné správy politických strán v čase volieb a informácia o splnení oznamovacej povinnosti kandidátov na prezidenta SR

finance.gov.sk

Ministerstvo financií na svojej webovej stránke zverejňuje informácie o výdavkoch na voľby politickými stranami (odovzdávajú ich 21 dní pred konaním volieb a 30 dní po voľbách). V oznámeniach musí politická strana uviesť všetky vynaložené prostriedky na volebnú kampaň a prehľad o daroch a pôžičkách za obdobie od vyhlásenia volieb. Ministerstvo zverejňuje aj informáciu o vynaložených prostriedkoch na kampaň kandidátov na prezidenta, táto správa však obsahuje len veľmi strohé informácie.

Tento projekt je spolufinancovaný z finančného mechanizmu, nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Logo Nórske fondy
Search powered by
Google Logo