Legislatívny proces na úrovni obcí a vyšších územných celkov (VÚC)

<<< Späť na Zmeňte legislatívne normy

Pripomienkové konanie - obce

Obec musí zverejniť návrhy nariadení, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej stránke obce (ak ju má obec zriadenú), alebo iným spôsobom v obci obvyklým. Odo dňa vyvesenia návrhu nariadenia plynie 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby podávať pripomienky (ústne, písomne alebo e-mailom).

Pripomienkové konanie je za určitých okolností možné úplne vynechať (rozdiel oproti NR SR) - živelná pohroma, všeobecné ohrozenie, odstraňovanie následkov živelnej pohromy, ak právny predpis, na základe ktorého sa nariadenie prijíma, nebol včas zverejnený v Zbierke zákonov alebo ak je potrebné zabrániť škodám na majetku

Vyhodnotenie pripomienok uskutočňuje navrhovateľ nariadenia spolu s príslušnou Komisiou. Vyhodnotenie pripomienok je predložené poslancom obecného zastupiteľstva najneskôr tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, na prijatie nariadenia (prijímajú sa vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy) je potrebný súhlas 3/5 väčšiny prítomných poslancov.

Nariadenie a uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje starosta obce najneskôr do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom.

Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote.

Nariadenie sa musí vyhlásiť a to tak, že sa najmenej na 15 dní vyvesí na úradnej tabuli obce (+ sa zverejní spôsobom v obci obvyklým).

Pripomienkové konanie - VÚC

Za najväčší rozdiel oproti pripomienkovému konaniu v obciach je možné považovať tzv. spoločnú pripomienku. Tú môžu podať fyzické a právnické osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo sídlo na území VÚC. Za spoločnú pripomienku sa považuje každá obsahovo totožná pripomienka zaslaná samostatne, ak je jej súčasťou splnomocnenie tej istej osoby na zastupovanie pripomienkujúcich osôb. Ak spoločnú pripomienku podporí aspoň 200 fyzických alebo právnických osôb, zastupiteľstvo udelí aspoň na 10 minút na rokovaní zastupiteľstva slovo splnomocnenému zástupcovi.

Na prijatie uznesenia zastupiteľstva VÚC je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, na prijatie všeobecne záväzného nariadenia je potrebný súhlas 3/5 väčšiny všetkých poslancov.

Pripomienkové konanie na úrovni obcí a vyšších územných celkov

Tento projekt je spolufinancovaný z finančného mechanizmu, nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Logo Nórske fondy
Search powered by
Google Logo